Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ

Στὶς 30 τοῦ Νοέμβρη εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου. Ὅλοι οἱ ἀπόστολοι πεθάνανε μὲ μαρτυρικὸ θάνατο, κηρύχνοντας τὸ Εὐαγγέλιο σὲ διάφορες χῶρες. Στὴν Ἑλλάδα μαρτύρησε μοναχὰ ἕνας ἀπ' αὐτούς, ὁ Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, δηλαδὴ ποὺ πῆγε πρῶτος κοντὰ στὸν Χριστό. Μαρτύρησε στὴν Πάτρα. Πολὺ τιμημένη εἶναι ἡ Πάτρα μέσα στὸν κόσμο, γιατί ἀξιώθηκε νὰ ποτισθεῖ τὸ χῶμα της μὲ τὸ αἷμα ἐκείνου ποὺ τὸν κάλεσε ὁ Χριστὸς πρὶν ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἕντεκα, πρὶν ἀπὸ τὸν ἀδερφὸ του τὸν Πέτρο.

Ὁ Ἀνδρέας ἤτανε στὴν ἀρχὴ μαθητὴς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Μιὰ μέρα καθότανε ὁ Πρόδρομος μαζὶ μὲ τοὺς δύο μαθητές του, κ' εἶδε ἀπὸ μακριὰ τὸν Χριστὸ νὰ περπατᾶ, καὶ γυρίζει καὶ τοὺς λέει: "Νά, αὐτὸς εἶναι τὸ ἀρνὶ τοῦ Θεοῦ". Καὶ σὰν ἀκούσανε οἱ μαθητὲς τὸ δάσκαλό τους νὰ μιλᾶ ἔτσι, πήγανε ξοπίσω ἀπὸ τὸν Χριστό. Καὶ Κεῖνος γύρισε καὶ τοὺς εἶδε νὰ τὸν ἀκολουθᾶνε, καὶ τοὺς λέγει: "Τί ζητᾶτε;" Κι' αὐτοὶ τοῦ εἴπανε: "Δάσκαλε, ποῦ κάθεσαι;" Κι' ὁ Χριστὸς τοὺς ἀποκρίθηκε: "Ἐλᾶτε νὰ δῆτε". Πήγανε λοιπὸν κ' εἴδανε ποῦ καθότανε, κι' ἀπομείνανε μαζί του ἐκείνη τὴν ἡμέρα.


Ὁ ἕνας ἀπ' αὐτοὺς τοὺς δύο ἤτανε ὁ Ἀνδρέας. Ὁ ἄλλος εἶναι φανερὸ πὼς ἤτανε ὁ Ἰωάννης, γιατί αὐτὰ ποὺ εἴπαμε παραπάνω τὰ γράφει ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης στὸ Εὐαγγέλιό του (Ἰω. α΄, 35), καὶ λέγει "ἧν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ τοῦ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ" (Ἰω. α΄, 41).

Βλέπεις πῶς κρύβει τὸν ἑαυτό του, ποὺ ἤτανε μαζὶ μὲ τὸν Ἀνδρέα; Καὶ τὸ κάνει ἀπὸ σεμνότητα, ὄχι μοναχὰ σ' αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ Εὐαγγελίου του, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα. K' ἐνῷ εἶναι πάντα λιγόλογος στὰ καθέκαστα τῆς ἱστορίας του, σ' αὐτὸ τὸ μέρος γράφει καὶ τὴν ὥρα ποὺ πήγανε κοντὰ στὸν Χριστό, κι' ἀπ' αὐτὸ φαίνεται πόσο τυπώθηκε μέσα στὴν ψυχὴ του ἐκείνη ἡ στιγμὴ ποὺ πρωτογνώρισε τὸν ἀγαπημένο του δάσκαλο. Γράφει λοιπόν: "Ὥρα ἦν ὡς δεκάτη" (Ἰω. α΄, 40).

Ὕστερα, πηγαίνει ὁ Ἀνδρέας καὶ βρίσκει τὸν ἀδελφό του τὸν Πέτρο ποὺ τὸν λέγανε τότε ἀκόμη Σίμωνα καὶ τοῦ λέγει: "Βρήκαμε τὸν Μεσσία ποὺ θὰ πεῖ Χριστός". "Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν, ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός". Καὶ τὸν πῆρε καὶ τὸν πῆγε στὸν Χριστό. Κι' ὁ Χριστός, σὰν γύρισε καὶ εἶδε τὸν Σίμωνα, εἶπε: "Ἐσὺ εἶσαι ὁ Σίμωνας ὁ γυιὸς τοῦ Ἰωνᾶ• ἐσένα τόνομά σου θὰ γίνει Κηφᾶς, ποὺ θὰ πεῖ Πέτρος".

Ὁ Ἀνδρέας γεννήθηκε στὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, ἕνα ψαραδοχώρι χτισμένο στὴν ἀκρογιαλιὰ τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Κατὰ τὰ παραπάνω ποὺ εἴπαμε, ὁ Πέτρος ἤτανε ἀδελφός τοῦ Ἀνδρέα, κ' οἱ δύο ἤτανε γυιοὶ τοῦ γέρο Ἰωνᾶ, ψαραδόσογο. Ὁ Πέτρος ἤτανε φουριόζος καὶ ἐνθουσιαζότανε εὔκολα, ἐνῷ ὁ Ἀνδρέας ἤτανε ἥσυχος καὶ λιγόλογος, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος: "Πέτρος θερμὸς τῷ πνεύματι ἦν πάνυ καὶ εἰς κοσμικῶν χρεῶν μέριμναν ἐπιτήδειος, ὁ δὲ Ἀνδρέας πραΰς καὶ ὀλιγόλαλος".

Ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο φαίνεται πὼς ὁ Ἀνδρέας ἤτανε ἀνάμεσα στοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἴχανε πιὸ πολὺ θάρρος μαζί του, σὰν τὸν Πέτρο, τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Φίλιππο. Ὡστόσο τὰ λόγια ποὺ ἔλεγε ἦταν πάντα λιγοστά. Τὴ μέρα ποὺ μαζεύθηκε πολὺς κόσμος κι' ἄκουγε τὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ πεινάσανε, γύρισε ὁ Χριστὸς κ' εἶπε στὸν Φίλιππο: "Ἀπὸ ποῦ θὲ ν' ἀγοράσουμε ψωμιὰ γιὰ νὰ φάει ὁ κόσμος;" Κι' ὁ Φίλιππος τοῦ εἶπε: "Διακόσια τάλληρα ψωμιὰ δὲν φτάνουνε γιὰ νὰ φάγει ὁ καθένας τους ἀπὸ μία μπουκιά". Τότε ὁ Ἀνδρέας λέγει στὸν Χριστό: "Εἶναι ἐδῶ πέρα ἕνα παιδάριο ποὺ ἔχει πέντε ψωμιὰ κριθαρένια καὶ δύο ψάρια" (Ἰω. στ΄, 5-10).

Κι' ἄλλη φορὰ πάλι, τὴ μέρα ποὺ μπῆκε ὁ Χριστὸς στὴν Ἱερουσαλὴμ μὲ τὰ βάγια, κάποιοι Ἕλληνες θέλανε νὰ τὸν δοῦνε, καὶ πήγανε στὸν Φίλιππο καὶ τοῦ εἴπανε: "Κύριε, θέλουμε νὰ δοῦμε τὸν Ἰησοῦ". Καὶ ὁ Φίλιππος πῆγε καὶ τὸ εἶπε στὸν Ἀνδρέα, κ' ὕστερα κ' οἱ δύο μαζὶ τὸ εἴπανε στὸν Χριστό. Καὶ τότες ὁ Χριστὸς εἶπε: "Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῆ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου" (Ἰω. ιβ΄, 23). "Ἔφταξε ἡ ὥρα γιὰ νὰ δοξασθεῖ ὁ γυιὸς τοῦ ἀνθρώπου", δηλαδὴ μὲ τοὺς Ἕλληνες θὰ κηρυχθεῖ τὸ Εὐαγγέλιο. Λοιπόν, βλέπεις; Πάλι ὁ Ἀνδρέας τοῦ μίλησε. Συμπεραίνω πὼς οἱ Ἕλληνες πήγανε καὶ τόπανε στὸν Φίλιππο γιατί θάξερε ἑλληνικά, ἀφοῦ καὶ τόνομά του ἤτανε ἑλληνικό, μακεδονικό. Κι' αὐτὸς πάλι τὸ εἶπε στὸν Ἀνδρέα, ποὺ εἶχε κι' αὐτὸς ἑλληνικὸ ὄνομα, κ' ἴσως γνώριζε καὶ τὴ γλῶσσα. Ἀπὸ τοὺς δώδεκα μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, μοναχὰ αὐτοὶ οἱ δύο εἴχανε ἑλληνικὰ ὀνόματα.

Μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τὴν τελευταία φορὰ ποὺ φανερώθηκε ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητές του, τοὺς εἶπε: "Πηγαίνετε καὶ μαθητέψετε ὅλα τὰ ἔθνη, βαφτίζοντάς τα στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ διδάσκοντάς τα νὰ κρατᾶνε ὅλα ὅσα σᾶς παράγγειλα. K' ἐγὼ θᾶμαι πάντα μαζί σας ὅλες τὶς ἡμέρες, μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου".

Ἀφοῦ λοιπὸν πήρανε τὴ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, τραβήξανε ὁ καθένας κατὰ τὴ φώτιση ποὺ πῆρε, στόνα καὶ στ' ἄλλο μέρος. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας τράβηξε, κατὰ τὴν παράδοση, καὶ πῆγε κατὰ πρῶτο στὰ μέρη τῆς Μαύρης Θάλασσας. Κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Τραπεζούντα καὶ στὴν Ἀμισό, ἔχοντας μαζί του κάποιους ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήντα ἀποστόλους, καὶ γύρισε στὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ χιλιάδες Ἕλληνες καὶ Ἰουδαίους. Ἀπὸ κεῖ τράβηξε στὴν Κολχίδα, δηλαδὴ στὸ σημερινὸ Λαζιστάν, ποὺ κατοικούσανε οἱ ἄγριοι κουρσάροι οἱ λεγόμενοι Κερκέτες.

Κατόπι γύρισε πίσω στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ δεῖ τὸν ἀδελφό του τὸν Πέτρο καὶ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους, καὶ πάλι ξανάφυγε μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν Θεολόγο καὶ πήγανε στὴν Ἔφεσο. Στὴν Ἔφεσο εἶδε στόνειρό του τὸν Χριστό, ποὺ τὸν πρόσταξε νὰ πάγει στοὺς Σκύθες νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο. Πηγαίνοντας στὴ Σκυθία, πέρασε ἀπὸ τὴ Βιθυνία καὶ κήρυξε στὴ Νικομήδεια, στὴ Χαλκηδόνα καὶ στὴν Ποντοηράκλεια. Ἀπὸ κεῖ πῆγε στὴν Παφλαγονία καὶ κήρυξε στὴν Ἄμαστρη καὶ στὴ Σινώπη, κ' ἐκεῖ βάφτισε τοὺς πιὸ πολλοὺς χριστιανοὺς καὶ κατόπι πῆγε πάλι στὴν Ἀμισὸ καὶ στὴν Τραπεζούντα. Ἀπὸ κεῖ πῆγε στὰ Σαμόσατα ποὺ βρισκότανε ἀπάνω στὸν ποταμὸ Εὐφράτη καὶ δίδαξε τοὺς Ἕλληνες, ποὺ κατοικούσανε πολλοὶ σ' αὐτὸ τὸ μέρος.

Ἀπὸ τὰ Σαμόσατα ξαναγύρισε στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τότες εἶδε τὸν Παῦλο. Μετὰ τὸ Πάσχα, ἔφυγε πάλι καὶ πέρασε τὴν Καππαδοκία καὶ τὴ Λαζικὴ κ' ἔφταξε στὸ Κίεβο τῆς Σκυθίας, ποὺ ἤτανε τὸ Πάνθεο τῆς σλαυωνικῆς πολυθεΐας, κι' ἀπάνω σ' ἕνα χαμοβούνι ἔστησε ἕναν πέτρινο σταυρό. Κατόπι πέρασε τὸν Καύκασο καὶ τὴν Κασπία Θάλασσα, καὶ κήρυξε στὴ Χορασμία, στὸ σημερινὸ Χορωσάν. Ὕστερα ἔστρεψε πίσω κατὰ τὸ βασίλεμα καὶ πῆγε στὴν Κριμαία, κι' ἀφοῦ δίδαξε καὶ βάφτισε πολλούς, πέρασε στὴ Σινώπη, κι' ἀπὸ κεῖ πῆγε στὸ Βυζάντιο, ποὺ ἤτανε τότες ἕνα χωριό, πρὶν χτιστεῖ ἡ Κωνσταντινούπολη, κι' ἀφοῦ χειροτόνησε ἐπίσκοπο τὸν Στάχυν, ἕναν ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήντα ἀποστόλους, πῆγε στὴ Θρᾴκη καὶ στὴ σημερινὴ Βουλγαρία καὶ Σερβία.

Ἔπειτα κατέβηκε στὴ Μακεδονία, στὴ Θεσσαλία καὶ στὴ Ρούμελη, κι' ἀπὸ κεῖ πέρασε στὸν Μοριὰ καὶ πῆγε στὴν Ἀχαΐα ποὺ εἶχε πρωτεύουσα τὴν Πάτρα, μεγάλη πολιτεία τιμημένη ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους ποὺ ἀφεντεύανε τὸν καιρὸ ἐκεῖνον ἀπάνω σ' ὅλον τὸν κόσμο, κ' ἤτανε στολισμένη μὲ ἐπίσημα χτίρια καὶ μὲ ἀγάλματα. Ἀνθύπατος τῆς Ἀχαΐας ἤτανε τότες ἕνας ποὺ τὸν λέγανε Αἰγεάτη. Σὲ λίγο ἀκούσθηκε πὼς ὁ Ἀνδρέας γιάτρεψε πολλοὺς ἀρρώστους μονάχα μὲ τὸ ἄγγιγμα τῶν χεριῶν του κι' ὁ κόσμος ἔτρεχε σ' αὐτόν. Ἔτυχε τότε ν' ἀρρωστήσει κι' ἡ γυναῖκα τοῦ Αἰγεάτη, λεγόμενη Μαξιμίλλα, κι' ὁ ἅγιος Ἀνδρέας τὴν ἔγιανε. Σὲ λίγον καιρὸ ἔφυγε στὴ Ρώμη ὁ Αἰγεάτης γιὰ νὰ παρουσιασθεῖ στὸν αὐτοκράτορα Νέρωνα γιὰ κάποιες ὑποθέσεις, κι' ἄφησε στὸ πόδι του τὸν ἀδελφό του Στρατοκλῆ. Αὐτὸς ὁ Στρατοκλὴς ἤτανε σοφὸς καὶ φημισμένος μαθηματικὸς στὴν Ἀθῆνα, κ' εἶχε ἕνα δοῦλο ποὺ τὸν λέγανε Ἀλκαμανά, καὶ τὸν γιάτρεψε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἀπὸ σεληνιασμὸ ποὺ ὑποφέρνε. Ὁ Στρατοκλῆς κ' ἡ Μαξιμίλλα πιστέψανε στὸν Χριστὸ καὶ βαφτισθήκανε, κι' ἄλλος πολὺς κόσμος μαζί τους.

Γυρίζοντας στὴν Πάτρα ὁ Αἰγεάτης καὶ μαθαίνοντας αὐτὰ ποὺ γινήκανε, πρόσταξε νὰ πιάσουνε τὸν Ἀνδρέα καὶ νὰ τὸν βάλουνε στὴ φυλακή, καὶ σὲ λίγες μέρες, ἀφοῦ τὸν δίκασε, ἔβγαλε ἀπόφαση νὰ σταυρωθεῖ. Πρὶν νὰ τὸν πιάσουνε, χειροτόνησε ἐπίσκοπο τὸν Στρατοκλῆ.

Σὰν ξημέρωσε ἡ μέρα ποὺ θὰ τὸν σταυρώνανε, οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες, ἀφοῦ τὸν βασανίσανε, τὸν πήγανε στὴν ἀκροθαλασσιά, στὸν τόπο ποὺ εἶναι σήμερα χτισμένη ἡ ἐκκλησία του καὶ ποὺ τότες ἤτανε χτισμένος ὁ ναὸς τῆς Δήμητρας. Γύρισε καὶ κοίταξε ἀτάραχος τὸ σταυρὸ καὶ τὸν βλόγησε, βλόγησε καὶ τὸν κόσμο, κ' ὕστερα τὸν σταυρώσανε, γέρον, παραπάνω ἀπὸ ἑβδομήντα χρονῶν. Ὁ σταυρὸς ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἤτανε κανωμένος ἀπὸ δύο ἴσια σταυρωτὰ ξύλα σὲ σχέδιο X, καὶ κατὰ τὴν παράδοση ἤτανε ἀπὸ ξύλο τῆς ἐληᾶς.

Μαρτύρησε βασιλεύοντας στὴ Ρώμη ὁ Νέρωνας. Κατὰ τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο, "ἤτανε μεγαλόσωμος, λίγο σκυφτός, μὲ γυριστὴ μύτη καὶ μὲ πυκνὰ φρύδια". Τὸ σκήνωμά του τὸ ἔθαψε ὁ ἐπίσκοπος Στρατοκλῆς μὲ τὴ Μαξιμίλλα καὶ κόσμος πολύς, ἀφοῦ τὸ ἀλείψανε μ' ἀκριβὰ ἀρώματα καὶ τὸ ἐνταφιάσανε σ' ἕνα μνῆμα μαρμάρινο κοντὰ στὴ θάλασσα. Ὁ τάφος του βρίσκεται ὡς τὰ σήμερα μέσα στὴν ἐκκλησία του, ἀλλὰ τὸ ἅγιο λείψανο λείπει, γιατί 350 χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὸ μαρτύριό του τὸ ἀνακομίσανε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὸ καταθέσανε στὴν ἐκκλησιὰ τῶν ἁγίων ἀποστόλων μαζὶ μὲ τῶν ἄλλων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ.

Στὰ 1204 πήγανε στὴν Πόλη οἱ Φράγκοι, κι' ἁρπάξανε ὅ,τι ἤβρανε. Ἕνας καρδινάλης Πέτρος, ἀπὸ τὴν Καπούα, πῆρε τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα καὶ τὸ πῆγε στὸ Ἀμάλφι τῆς Ἰταλίας, καὶ κεῖ χτίσανε ἐκκλησία σὲ μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ βάλανε μέσα μὲ μεγάλη πομπὴ τὸ λείψανό του κλεισμένο σὲ ἀσημένια θήκη, στὶς 8 Μαΐου 1208.

Στὴν Πάτρα ἀπόμεινε μοναχὰ ἡ ἁγία κάρα ποὺ τὴ δώρισε στοὺς Πατρινοὺς ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος ὁ Μακεδών. Μὰ στὰ 1460 ποὺ κατεβήκανε οἱ Τοῦρκοι στὸν Μοριᾶ, ὁ Θωμᾶς ὁ Παλαιολόγος, ἀδελφός τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τελευταῖος ἄρχοντας τῆς Πάτρας, πῆρε τὴν ἁγία κάρα καὶ μπαρκάρησε ἀπὸ τὴν Πύλο καὶ πῆγε στὴ Ρώμη καὶ τὴν πρόσφερε στὸν πάπα Πίο τὸ B΄. Ὁ σταυρὸς του βρίσκεται στὴ Μαρσίλια, στὸ μοναστῆρι τοῦ ἁγίου Βίκτωρος.

Στὴν Πάτρα καὶ στὰ περίχωρα ὑπήρχανε πολλὲς ἐκκλησίες τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου, πλὴν τώρα δὲν σῴζεται καμμιά. Ἡ σημερινὴ ἐκκλησία του εἶναι βασιλικὴ κατὰ τὸ σχέδιο ποὺ συνηθιζότανε στὰ Ἑφτάνησα, καὶ χτίσθηκε στὰ 1845. Τὸ ταβάνι εἶναι ζωγραφισμένο ἀπὸ τὸν Δημήτριο Βυζάντιο ποὺ ἔγραψε τὴ Βαβυλωνία καὶ ποὺ ἤτανε ἁγιογράφος. M' ὅλο ποὺ ἡ ἐκκλησία αὐτὴ δὲν εἶναι κανωμένη καὶ ζωγραφισμένη κατὰ τὸ βυζαντινὸ τρόπο, εἶναι ὡστόσο κατανυχτική. Ἐνῷ ἡ μισοτελειωμένη ἐκκλησία ποὺ φαίνεται κοντὰ της εἶναι ἕνα ἔκτρωμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ γκρεμίσουνε οἱ Πατρινοί.

Ξέρω πὼς παιδεύουνται χρόνια τώρα χωρὶς νὰ μποροῦνε νὰ κατασταλάξουνε σὲ μιὰ ἀπόφαση γιὰ τὸ σχέδιο μιᾶς μεγάλης ἐκκλησιᾶς ποὺ θέλουνε νὰ χτίσουνε. Εἶδα τὸ σχέδιο ποὺ σκάρωσε ἕνας Φραντσέζος, ποὺ εἶναι ἴδια τοῦρτα. Μὰ ὑπάρχει πιὸ ἁπλὸ πρᾶγμα ἀπὸ τοῦτο; : νὰ ἀναθέσουνε σ' ἕναν καλὸν ἀρχιτέκτονα, ποὺ νὰ νογᾷ ἀπὸ βυζαντινά, νὰ κάνει μίαν ἐκκλησιά, ἀντιγράφοντας πιστὰ κάποια ἀπὸ τὶς πιὸ ἔμορφες βυζαντινὲς ἐκκλησιές, π.χ. τὸν ὅσιο Λουκᾶ τῆς Λειβαδιᾶς, τὸ Βροντόχι τοῦ Μυστρᾶ ἢ μία ἐκκλησιὰ ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ἢ ἀπὸ τ' Ἅγιον Ὄρος. Ἡ Πάτρα εἶναι τὸ λιμάνι τῆς Ἑλλάδας ποὺ κοιτάζει κατὰ τὸ πέλαγο τῆς Εὐρώπης, κι ὅποιος ἔρχεται ἀπὸ κεῖ, εἶναι ντροπὴ νὰ πρωτοδεῖ μίαν ἐκκλησιὰ φράγκικη στὸ μέρος ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας. Πρέπει νὰ δεῖ μιὰ ἐκκλησιὰ ἑλληνική, βυζαντινή. Τί καθόσαστε καὶ συζητᾶτε χρόνια τώρα, σὰν νὰ μὴν ἔχετε τὴν πιὸ σπουδαία τέχνη στὸν τόπο σας;

Ἐδῶ στὴν Ἀθῆνα ζωγράφισα μιὰ μικρὴ καὶ παλαιὰ ἐκκλησιὰ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα, ποὺ βρίσκεται στὴν ὁδὸ Λευκωσίας, κοντὰ στὴν πλατεῖα Ἀγάμων. Ἡ πιὸ πολλὴ δουλειὰ ἔγινε. Σὰν τελειώσει ἡ ἁγιογραφία, πιστεύω νὰ γίνει ἕνα μικρὸ μουσεῖο τῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφίας.

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»: Story χωρίς success


Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» είναι μια κρατική εταιρία με βασικό μέτοχο το Υπουργείο Οικονομικών. Πριν λίγο καιρό, μια άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Θεσσαλονίκης, έκανε φορολογικό έλεγχο στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. για τα έτη 2001, 2002 και 2003. Ο έλεγχος οδήγησε στη διαπίστωση ότι η εταιρία όφειλε στο Δημόσιο περίπου 23,5 εκ. ευρώ από ΦΠΑ που ναι μεν δεν εισέπραξε για να τον αποδώσει, αλλά θα έπρεπε να τον είχε εισπράξει από διόδια, τα οποία έπρεπε να είχε φροντίσει να τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της Εγνατίας Οδού. Πράγματι η εταιρία δεν είχε βάλει διόδια – επειδή ο δρόμος δεν είχε τελειώσει και, κυρίως, επειδή για την επιβολή διοδίων απαιτούνταν η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών, χωρίς την οποία διόδια δεν μπορούσαν να υπάρξουν. Όμως οι υπουργοί δεν πήραν τη σχετική απόφαση, επομένως η εταιρία δεν μπορούσε να επιβάλει διόδια.

Παρά το γεγονός αυτό, το ΠΕΚ επέβαλε στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. να πληρώσει περίπου 23,5 εκ. ευρώ για διαφυγόντα ΦΠΑ και επιπλέον 23,5 εκ. ευρώ πρόστιμο, δηλαδή συνολικά 47 εκ. ευρώ περίπου. Η εταιρία προσέφυγε στα αρμόδια δικαστήρια. Όμως για την προσφυγή έπρεπε να προκαταβάλει το 50% του συνολικού ποσού, δηλαδή 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα βρέθηκαν από την επιστροφή στην εταιρία ΦΠΑ παρελθόντων ετών που προφανώς δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών! Η εταιρία κέρδισε την προσφυγή στο Δικαστήριο. Το Υπουργείο Οικονομικών διά του ΠΕΚ άσκησε έφεση εναντίον της εταιρίας του!

Έχοντας δικαιωθεί δικαστικά, η εταιρία ζήτησε πίσω τη δικαστική προκαταβολή των 23,5 εκ. ευρώ. Όμως για να τα πάρει πρέπει να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή από τράπεζα. Για να χορηγηθεί η εγγυητική, πρέπει η εταιρία να καταβάλει ως εγγύηση τα 23,5 εκατομμύρια. Η εταιρία δεν έχει χρήματα, γιατί όλα τα χρήματα που εισπράττει από τα διόδια, που στο μεταξύ μπήκαν το 2010 –διότι τότε το αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Μεταφορών– καταβάλλονται σε τράπεζα για την εξόφληση ενός μεγάλου δανείου που πήρε στο παρελθόν για την κατασκευή της οδού. Άρα χρειάζεται να γίνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο θα καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών ως ο μοναδικός μέτοχος! Η λέξη τραγέλαφος δεν αρκεί για την περίπτωση αυτή.

Όσο διαρκεί αυτή η απερίγραπτη ιστορία, το Υπουργείο Οικονομικών θα εμφανίζει στα στοιχεία του ότι έχει λαμβάνειν από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. περίπου 47 εκ. ευρώ.

Πολύ πρόσφατα, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε υπερφορολόγηση – κι αυτό το πιστοποιούν τα σχετικά στοιχεία. Πράγματι, η συνολική φορολογική απόδοση του ελληνικού ΑΕΠ υπολείπεται του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Όμως αυτό συμβαίνει εξαιτίας της μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, που έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουν πάντα όσοι δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα, δηλαδή κυρίως ο κόσμος της εργασίας. Άρα μια σωστή διατύπωση θα μπορούσε να είναι ότι στη χώρα μας κάποιοι υπερφορολογούνται και κάποιοι υποφορολογούνται. Κι αυτό συνιστά μια τεράστια αδικία, για τη διόρθωση της οποίας λίγα έχουν γίνει.

Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι συνδυασμός μιας απλής φορολογικής νομοθεσίας με καλά οργανωμένους μηχανισμούς ελέγχων και εισπράξεων. Και στα δύο η αποτυχία είναι δραματική. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο χρειάζονται 500-600 ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών προς τις υπηρεσίες του προκειμένου να κατανοηθεί από τους υπαλλήλους μια πολυδαίδαλη νομοθεσία, που διαρκώς αλλάζει, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Άραγε το ΠΕΚ Θεσσαλονίκης που ασχολήθηκε με την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. και είχε τα παραπάνω τραγελαφικά αποτελέσματα δεν θα μπορούσε στο ίδιο διάστημα να είχε ασχοληθεί με κάτι πιο ουσιαστικό και παραγωγικό;

Και μια σημείωση: Αν το ΠΕΚ συνεχίσει με την ίδια λογική τον έλεγχο στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. για τα έτη 2004-2009, δηλαδή για άλλα έξι χρόνια που στην Εγνατία Οδό δεν είχαν μπει διόδια αφού οι συναρμόδιοι υπουργοί δεν το επέτρεπαν μη εκδίδοντας τη σχετική απόφαση, αυτό σημαίνει ότι θα βεβαιωθούν άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Μ' αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Και στο success story.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δυό νέες δημοσκοπήσεις

http://olympia.gr/2013/11/30/%CE%B4%CF%85%CF%8C-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/

Προβάδισμα σχεδόν δύο ποσοστιαίων μονάδων, έναντι της Νέας Δημοκρατίας, δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση της Marc, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Επενδυτής.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 29,7% και η Νέα Δημοκρατία 27,8%.
Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή, το ποσοστό της οποίας διαμορφώνεται στο 8,8%.
20131130-132925.jpg
Ακολουθούν Ανεξάρτητοι Έλληνες με 6,7%, ΚΚΕ με 6,6%, ΠΑΣΟΚ με 6,4% και Δημοκρατική Αριστερά με 5,8%.
Το «άκυρο-λευκό» διαμορφώνεται στο 6,5% και η αδιευκρίνιστη ψήφος σε 15,3%.
Οριακό προβάδισμα της Ν.Δ. δείχνει άλλη δημοσκόπηση
Άλλη δημοσκόπηση της εταιρείας Metrisis, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», δείχνει οριακό προβάδισμα 0,9% της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην πρόθεση ψήφου (χωρίς άκυρο/λευκό) η ΝΔ συγκεντρώνει 21,5% (21,9% τον Οκτώβριο) και ο ΣΥΡΙΖΑ 20,6% (20,7%).
Τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή με 6,1% (5,7%). Ακολουθούν το ΚΚΕ με 4,9% (5,1%), το ΠΑΣΟΚ με 4,3% (5,1%), οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,1% (4,7%), ενώ η ΔΗΜΑΡ συγκεντρώνει το 1,6% (1,9%) των ερωτηθέντων. ‘Αλλο (κόμμα) επιλέγει το 6,3% (7,2%) των ερωτηθέντων, ενώ αδιευκρίνιστη είναι η προτίμηση του 30,6% (27,7%) του δείγματος.
Στην παράσταση νίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 23,8% (20,7%) και ακολουθεί η ΝΔ με 22,9% (32,9%). ‘Αλλο Κόμμα απάντησε το 6,4% (5,5%) των ερωτηθέντων και ΔΞ/ΔΑ το 47% (40,8%).

O Xάρης Θεοχάρης αραχτός και χωρίς παπούτσια παρακολουθεί ομιλία στο TEDx Athens

http://kourdistoportocali.com/post/31553/theoxarhsaraxtos
ΧΥΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ
 
Ζωάρα κάνει απόψε το βράδυ ο στενός συνεργάτης του Γιάννης Στουρνάρα Χάρης Θεοχάρης. Ο γενικός γραμματέας εσόσων, είπε να αποσυμπιεστεί λίγο από την πίεση των περικοπών και πήγε να παρακολουθήσει το συνέδριο TEDxAthens. 
Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος διοργανώνει συνέδρια για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τις ιδέες που αξίζει να διαδοθούν. Ξεκίνησε τη δράση του το 2009 και είναι μια από τις πρώτες TEDx διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο.
Το κοινό που παρακολουθεί το συνέδριο θεωρείται και όχι άδικα ... ψαγμένο, έχοντας και μια διαφορετική κουλτούρα, η οποία αποτυπώνεται και στον τρόπο που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις ομιλίες, ξαπλώνοντας και βγάζοντας τα παπούτσια του. 
Στο κλίμα και ο Θεοχάρης, που όπως βλέπετε από τις αποκλειστικές φωτογραίες που ήρθαν στα parapolitika.gr έχει αράξει χωρίς παπούτσια, παίζοντας με το κινητό του....
Πηγή

Όλη η Τουρκιά googlάρει “Olga Kefalogianni” – Παραμιλάνε τα τουρκικά ΜΜΕ

Τη φωτογραφία την είδατε, την υπόθεση την ξέρετε.
Δείτε τώρα τι σχολιάζουν οι Τούρκοι αναγνώστες στη Hurriyet:

Τα Πράσινα Σκ@τά υπάρχουν μόνο με, και μόνο για, τις επιδοτήσεις.

http://olympia.gr/2013/11/30/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC/

Και όποιος προωθεί Πράσινα Σκατά στην Ελλάδα, σήμερα, με τόση δημοσιότητα στο θέμα, είναι λαμόγιο, απατεώνας, και μελλοντικός υπόδικος.  Η φούσκα έχει σκάσει, το θέμα είναι σε μεγάλα ξένα ΜΜΕ (Spiegel, BBC, WSJ, NYT).  Δεν υπάρχει ούτε δικαιολογία, ούτε έρεισμα, και μην μου πείτε για “Ευρώπη”, δεν έχει σχέση η  “Ευρώπη”, η λαμογιά σας έχει σχέση. Η Ισπανία, η Πολωνία, η Τσεχία, είναι στην Ευρώπη.  Όλα τα αιολικά γιγαβάτ της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας παρέχουν εικονική και όχι πραγματική ηλεκτροδότηση. Δεν κόβονται επειδή είναι ακριβά, κόβονται επειδή δεν υποκαθιστούν συμβατική παραγωγή και δεν εξοικονομούν καύσιμα.
Η κουβέντα γίνεται με αφορμή την απόφαση της RWE  να μην προχωρήσει με κάτι υπεράκτια στην Αγγλία. “Η κατάλληλη τεχνολογία δεν υπάρχει σήμερα” είναι δικαιολογία. Το ότι ο Κάμερον φέρεται να απεκάλεσε Πράσινα Σκατά  τις επιδοτήσεις για ΑΠΕ δεν είναι ο λόγος. Το ότι η RWE είναι μία από τις μεγάλες ηλεκτροπαραγωγικές εταιρίες που είπε “κόψτε επί τέλους τις επιδοτήσεις σε ΑΠΕ“, επίσης δεν είναι ο λόγος.
Ο λόγος είναι ο ίδιος που ήταν και το 1975, και το 1985 και το 1995 και το 2005:  Τα αιολικά, υπεράκτια ή επίγεια παράγουν τυχαίο και μεταβλητό ρεύμα που επειδή δεν αποθηκεύεται (πρακτικά ή φθηνά) είναι όχι μόνο σχετικά άχρηστο για ηλεκτροδότηση δικτύου, αλλά και προβληματικό, εάν υπάρχουν πολλά εγκατεστημένα.
Τα λίγα αιολικά, εάν δηλαδή είναι λίγα σαν ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος, χάνονται σε ανεπαίσθητες και αβλαβείς αυξομειώσεις της τάσης (των βολτ) στο ρεύμα.  Εάν είναι πολλά, αποσταθεροποιούν το δίκτυο, αποσταθεροποιούν την συμβατική παραγωγή.  Κι αν οι κύριοι Περιστέρης, Κοπελούζος και Μυτιληναίος φαντάζονται ηλεκτροδότηση με αέριο, κάνουν και αυτή ακόμα την ηλεκτροδότηση από αέριο ασύμφορη.  Βάλτε κάρβουνο. Είναι πιο φτηνό και πιο σίγουρο, και δεν στο κόβουν όταν κάνει κρύο, και δεν χρειάζεται αιολικά για κολαούζο. http://archaeopteryxgr.blogspot.gr

Πάνω από 300 άτομα σε σύνολο 1.300 στο Καποδιστριακό είχαν ίδιο επίθετο!

http://kourdistoportocali.com/post/31536/stoupas
ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΝΑ ΤΗ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ

 
Από τον Κώστα Στούπα
Panayiotis Tzamaros-Fosphotos
Η κυβέρνηση ανέκρουσε πρύμναν στα ΑΕΙ  γιατί  πέραν μιας γενικής βούλησης να πράξει ό,τι επέβαλε το μνημόνιο, δεν διέθετε ούτε την ειδική βούληση, ούτε  την ικανότητα να μεθοδεύσει την αναδιάρθρωση και τη μεταρρύθμιση...
Τα ΑΕΙ όπως οι περισσότερες «περιοχές» στο ελληνικό δημόσιο, αυτοδιοίκητες και μη, διοικούνται από τοπικές βαρονίες με γνώμονα τα πελατειακά συμφέροντα των διοικούντων και όχι το γενικό συμφέρον...
Στα ΑΕΙ, αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει ανεξάρτητη λειτουργία της πανεπιστημιακής κοινότητας από την εκάστοτε εξουσία, αλλά διανομή των κρατικών επιχορηγήσεων σε ημετέρους μέσω διορισμών των παιδιών και των ανεψιών των τοπικών «βαρόνων»...
Τα κριτήρια πρόσληψης δεν ήταν αξιοκρατικά, με βάση τις ανάγκες του πανεπιστημίου, αλλά με βάση το βόλεμα των ημετέρων.
Πάνω από 300 άτομα σε σύνολο 1.300 στο Καποδιστριακό είχαν ίδιο επίθετο. Από το σύνολο οι προσληφθέντες μέσω ΑΣΕΠ μετρούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Ανάλογη είναι η εικόνα σε όλα τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν και συντηρούνται με τους φόρους των Ελλήνων πολιτών. Άρα, όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και εργασίας σ΄ αυτά και ως εκ τούτου η επιλογή πρέπει να γίνεται με αυστηρή αξιολόγηση. Όποιος παραβιάζει αυτόν τον κανόνα παρανομεί.  Παρανομεί κι  αυτός που προσλαμβάνει και αυτός που προσλαμβάνεται.
Η τρόικα ζήτησε τη διαθεσιμότητα πλεονάζοντος προσωπικού.  Η κυβέρνηση συνέχιζε να πληρώνει μισθούς σε απεργούς που προσελήφθησαν με αμφίβολα κριτήρια. Ο υπουργός Παιδείας εκτός του ό,τι  έδειξε χαρακτηριστική αδυναμία να μεθοδεύσει την υλοποίηση της απόφασης, επεδίωξε να διαφυλάξει πελατειακές δουλειές  δικές του και του κομματικού συστήματος...
Οι αποσπασμένοι στις αυλές των κομμάτων εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας. Αντί να επιδιώξει την αξιολόγηση και την κατανομή του διοικητικού προσωπικού με  βάση τις ανάγκες των σχολών, την τελευταία στιγμή επέλεγε σχεδόν με κλήρωση...
Οι πρυτανικές αρχές σε βασικές σχολές συμπεριφέρθηκαν σαν στρατός κατοχής, αλλά είναι δουλειά του Υπουργείου να μεθοδεύσει με τρόπο που θα προκύπτει επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η άτακτη υποχώρηση της Κυβέρνησης πέρα από την ανικανότητά της,  επιβεβαιώνει την αδυναμία αυτής της χώρας να κυβερνηθεί.
Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πελατειακή «ενδογαμία» στα ΑΕΙ δύσκολα μπορεί να μεταρρυθμίσει  μια χώρα που έχει χρεοκοπήσει.
Ο ΟΟΣΑ  εντόπισε περί τα 500 σημεία που συμβάλουν σε αυτή τη χώρα στο να πληρώνουμε υψηλές τιμές και να έχουμε χαμηλούς μισθούς. 500 σημεία σημαίνει άμεσα ή έμμεσα  συμφέροντα για 1.500 συντεχνίες...
Αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την «ενδογαμία» στα πανεπιστήμια και τα τελευταία μοιάζουν μέσα και έξω με δημόσια αποχωρητήρια στο Σουδάν, πως μπορείς να κρατήσεις αυτή τη χώρα στο ευρώ και κοντά στην Ευρώπη;
Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει δεν οδηγεί στην έξοδο από την κρίση, αλλά στη δημιουργία ενός προτεκτοράτου χαμηλών αμοιβών και υψηλών τιμών που θα φυτοζωεί με τα ΕΣΠΑ και την αλληλεγγύη των βορείων.
Εδώ και πολύ καιρό εξελισσόμαστε σε μια χώρα που οι πλέον χρήσιμοι και ικανοί θα μεταναστεύουν και θα δημιουργούν πλούτο και πρόοδο σε άλλες χώρες που είναι πιο δεκτικές στις μεταρρυθμίσεις.
Δυστυχώς το τελευταίο σοβιετικού τύπου  καθεστώς νότια της Ευρώπης και βόρεια της Αφρικής δεν μεταρρυθμίζεται ούτε με 144 μνημόνια, αφού η πολιτική ηγεσία σε κάθε κρίσιμο σημείο προτιμά την πολιτική διαπραγμάτευση και όχι την μεταρρύθμιση στις σάρκες εκ της σαρκός της...
Κατά συνέπεια: Συλλυπητήρια Αντώνη να τη θυμόμαστε, την Ελλάδα...
Πηγή

ΙΝΚΑ – ΔΤ 486 30.11.13: ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το ΙΝΚΑ, μετά από σωρεία καταγγελιών από συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, σχετικά με αναπάντητες κλήσεις και μηνύματα, που αντιστοιχούν σε ροζ τηλέφωνα και άλλα, με αποτέλεσμα να χρεώνονται οι ίδιοι με υψηλά ποσά από κακοποιούς, έστειλε προς όλες τις εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας σχετικές πανομοιότυπες  επιστολές, με κοινοποιήσεις (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), για την αντιμετώπιση και διακοπή αυτής της πρακτικής.
Το ΙΝΚΑ ζήτησε να διακοπεί αμέσως κάθε δυνατότητα επικοινωνίας με αυτά τα τηλέφωνα από και προς τους συνδρομητές, ώστε αυτοί να προστατευτούν με κάθε τρόπο.
Και ενώ οι δύο εταιρείες (VODAFON & COSMOTE) απάντησαν και έδειξαν τουλάχιστον τη στοιχειώδη διάθεση συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η WIND αρνήθηκε, τελείως αντιδεοντολογικά και προσχηματικά, ακόμα και να παραλάβει την επιστολή!
Μετά από αυτά, η επιστολή θα σταλεί και με εξώδικο στην εταιρεία WIND, για να το παραλάβει, μαζί με την έκκληση για συνεργασία με το ΙΝΚΑ, την ΕΕΤΤ και άλλους φορείς για την προστασία των καταναλωτών.
Ελπίζουμε πως το συμβάν οφείλεται σε αβλεψία υπαλλήλου της εταιρείας. Διαφορετικά, υπενθυμίζουμε στη WIND (που είναι μια ιδιωτική εταιρεία που υπάρχει χάρη στους πελάτες της, όπως πολλές άλλες) ότι, οφείλει να σέβεται τους συνδρομητές της, αλλά και τους θεσμούς προστασίας των πολιτών και τη δεοντολογία και τα κεκτημένα του Καταναλωτικού Κινήματος.
Με βάση τα παραπάνω, είναι υποχρεωμένη να παραλαμβάνει όλες τις επιστολές που απευθύνονται σε αυτήν ως Νομικό Πρόσωπο ή τίθενται υπόψη στελεχών της. 

Η "δημοκρατία" σε αριθμούς (Από πολίτη Π.Λ.Παπαγαρυφάλλου)


-   Η "δημοκρατία" σε αριθμούς:
-   Συμπεράσματα από μία συζήτηση της Βουλής, που υποβίβασε την ίδια και πρόσβαλε την πολιτική αισθητική των Ελλήνων
-   Υπουργός Απασχόλησης (αγόρευση στη Βουλή)


Η "δημοκρατία" σε αριθμούς:

Έχουμε και λέμε:
ΝΔ + ΠΑΣΟΚ = 25% = Κυβέρνηση
ΕΡΤ = 2.500 εργαζόμενοι με κομματικά διαβατήρια.
Απολυμένοι του ιδιωτικού τομέα = 1.500.000.
Το σύστημα των… προοδευτικών χάλασε τον κόσμο για τις 2.500.  Τους άλλους τους… έγραψε.
Ώστε, λοιπόν, το 25% κυβερνά το 75% κα ιόχι μόνο το κυβερνά αλλά και το ξεσκίζει για να μην πω το γ… (μπιπ).
Πόσο δίκαιο είχε ο Δημόκριτος που έλεγε: "Πολλοί, ενώ πράττουν τα αίσχιστα φροντίζουν να εκφράζονται με ωραίους λόγους" (Στοβαίου ΙΙ 15).
Αργότερα, για το ίδιο θέμα, ο Θουκυδίδης θα γράψει: "Οι άνθρωποι, για να δικαιολογούν τις αίσχισες πράξεις τους αλλάζουν την έννοια των λέξεων" (Ιστορίαι, Γ', 82.10).
Είναι προφανέστατο ότι τα όσα αίσχιστα, κακόμορφα, χυδαία και αντιδημοκρατικά εκτυλίσσονται ετούτα τα χρόνια στους κόλπους του σάπιου πολιτικού συστήματος, αυτοαναιρούν και αυτόματα καταλύουν την έννοια και την ουσία της "δημοκρατίας"!
Ματαίως ο γράφων εδώ και αρκετά χρόνια πρότεινε "Ν' ανασκολοπιστούν οι ανασκολοπίζοντες" (βλ. μηνιαίο περιοδικό "Ηλιαία", τεύχ. Μαΐου 2007).
Ματαίως ο γράφων καυτηρίαζε τον αντιδημοκρατικό θεσμό της αρχηγοκρατίας, γράφοντας: "Η αρχηγοκρατία αναιρεί το πολίτευμα" (βλ. στο ίδιο, τεύχ. Νοεμβρίου 2005).
Ματαίως ο γράφων πρότεινε για τους υπεύθυνους της εθνικής τραγωδίας: "Αυτοκτονία ή ικρίωμα" (στο ίδιο, τεύχ. Ιανουαρίου 2009).
Ματαίως; Εν μέσω μιας κοπριτοκρατούμενης ελληνικής κοινωνίας, έρπουσας δημοσιογραφίας και καριερίστικης κομματοκρατίας!
Τώρα, ο "κυρίαρχος" λαός σκούζει αλλά το σκούξιμο δεν είναι αρκετό. Χρειάζονται και σανίδες.

Αθήνα, 29/11/2013
Ο αντιδημοφιλής πολίτης Π.Λ.Παπαγαρυφάλλου
εκτός του εκφυλισμένου "δημοκρατικού τόξου"Συμπεράσματα από μία συζήτηση της Βουλής, που υποβίβασε την ίδια και πρόσβαλε την πολιτική αισθητική των Ελλήνων

Ο γράφων παρακολούθησε τις σκληρές και οξύτατες ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων του αστικού κόσμου και της ΕΔΑ στη δεκαετία του ’50 και του ’60.
Λυσσαλέες αντιθέσεις που είχαν ως άξονα ιδεολογικές συγκρούσεις και κοσμοθεωρητικές διαμάχες.
Ποτέ δεν παρουσιάστηκε αυτό το άθλιο φαινόμενο που έλαβε χώρα σε κορυφαίο κοινοβουλευτικό γεγονός όπως είναι η συζήτηση της μομφής του ΣΥΡΙΖΑ; ΟΧΙ. Ένας πρωθυπουργός δεν έχει το δικαίωμα, δεν του επιτρέπεται να αναλίσκει τα τρία τέταρτα της ομιλίας με χυδαίες προσωπικές επιθέσεις κατά του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
ΟΧΙ. Ο πρωθυπουργός δεν δικαιούται να αποσιωπά τα τεθέντα ζητήματα που καίνε την Ελλάδα και να αρμενίζει σε θολές προσωπικές επιθέσεις με ύφος αχθοφόρων της αγοράς του Ρέντη.
ΟΧΙ. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως δεν δικαιούται να ταυτίζει την δημοκρατία και την Ελλάδα με τον εαυτό του, αποσιωπώντας τις συγκεκριμένες κατηγορίες ηθικού χαρακτήρος με τις προσωπικές επιθέσεις.
Ο κ. αντιπρόεδρος, αν και συνταγματολόγος, αγνοεί ότι η εποχή των Λουδοβίκων με "το κράτος είμαι εγώ" έχει περάσει προ πολλού.
Οι πολιτικοί αγώνες στη δημοκρατία -έστω και σάπιας- δεν γίνεται ούτε με υπονοούμενα ούτε… υποβρυχίως!
Φυσικά, η εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που υπόσχεται τα ανέφικτα επιβαρύνει τα δράμα της Ελλάδας, την οποία οι εθνοκτόνες κυβερνήσεις υποθήκευσαν για δεκαετίες.
"Κυρίαρχε" λαέ! Ψυχή βαθιά. Μας αναμένει ψόφος. Μακάριοι όσοι λεηλάτησαν παντοιοτρόπως την Ελλάδα.
Τελικό συμπέρασμα: Από τις βοθροποιημένες κάλπες δεν υπάρχει έξοδος. Θα ανακυκλωθούν τα βοθρολύματα. Όσο για τα πρόβατα που χειροκροτούσαν στο μαντρί, θυμίζουν τα κοράκια που μεταφέρουν τον πεθαμένο στον τάφο.
Αυτά μετέφεραν την Ελλάδα χειροκροτώντας. Πρωτότυπη εξόδιος, ακολουθία

Αθήνα, 29/11/2013
Ο αντιδημοφιλής πολίτης Π.Λ.Παπαγαρυφάλλου
εκτός του βοθροποιημένου "δημοκρατικού τόξου"Υπουργός Απασχόλησης (αγόρευση στη Βουλή)

"Για πρώτη φορά με ενέργειές μας μάθαμε πόσους συνταξιούχους, πόσους ασφαλισμένους και πόσους εργαζόμενους έχουμε"!
Βρε πολιτικοί κοπρίτες, έπρεπε να έρθει η Τρόικα για να μάθει ο "κυρίαρχος" λαός και το σάπιο κράτος αυτά τα στοιχεία;
Σαράντα χρόνια τι κάνατε;

Αθήνα, 29/11/2013
Ο ερωτών πολίτης Π.Λ.Παπαγαρυφάλλου
εκτός του σάπιου "συνταγματικού τόξου"

Όσο υπάρχουν Έλληνες (Του Σταύρου Βιτάλη, Προέδρου του Πατριωτικού Μετώπου)Αθήνα, 30 Νοεμβρίου, 2013. 

Όσο υπάρχουν Έλληνες.

Του Σταύρου Βιτάλη, Προέδρου του Πατριωτικού Μετώπου. 

Σαν όαση ελπίδας, μέσα στην κατάρα της προδοσίας, των τοκογλύφων και των ντόπιων νενέκων, που μολύνουν πια ολάκερη τη χώρα, έφθασε στα χέρια μου χθες, το βιβλίο του Κύπριου Συγγραφέα Κυριάκου Ολύμπιου, το αφιερωμένο στο νεώτερο ήρωα της ιστορίας μας, το Λιοντάρι της Κρήτης, Καταδρομέα Μανώλη Μπικάκη.

Ο τίτλος του βιβλίου: "Ένας Κρητικός Αετός, στην Κύπρο του '74".

Ξεφυλλίζοντάς το, ένοιωσα την ψυχή του πρωταγωνιστή/μαχητή αλλά και αυτή του συγγραφέα, να επικοινωνούν σε κώδικες λησμονημένους, χαμένους μέσα στη θλιβερή πραγματικότητα που βιώνουμε ως Πατρίδα και ως Λαός.

Από τη σκέψη μου πέρασαν όλοι εκείνοι οι ημίθεοι, που σμίλεψαν την ιδιαιτερότητα της ύπαρξής μας της ελληνικής, στην όμορφη και παράξενη τούτη Πατρίδα. Ημίθεοι που υπήρξαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όσο το πνεύμα το ελεύθερο που μας παρέδωσαν οι Λεωνίδες και οι Καραϊσκάκηδες, γεννιέται στο πρόσωπο όλων των υπερβατικών θυσιαστικών "στοιχειών" που γέννησε στο διάβα της ιστορίας του τούτος ο τόπος. Και ξαναγεννιέται στο πρόσωπο του Μπικάκη, ακόμη και σήμερα, σε τούτη τη χώρα που ο Λαός της για μια ακόμη φορά, είναι γονατισμένος, με το σουγιά στο κόκκαλο, με το λουρί στο σβέρκο.

Έτσι, αυτό που δεν έκαναν οι μικρομίζεροι πολιτικοί από το ’74, αυτό που δεν έκανε ουδείς Έλληνας συγγραφέας, έγινε πράξη από τον Κύπριο Κυριάκο Ολυμπίου: Τίμησε με το βιβλίο του στο όνομα του Μανώλη Μπικάκη, όλα εκείνα τα παλληκάρια, που μάτωσαν και χάθηκαν στην Κύπρο, τις ημέρες της μεγάλης προδοσίας/τραγωδίας. Θυμίζοντας παράλληλα σε όλους αυτούς που βάλθηκαν για μια ακόμη φορά στην ιστορία του δύσμοιρου αυτού τόπου, να πετάξουν στο σκουπιδοτενεκέ το Λαό του, πως δεν θα τα καταφέρουν.

Όσο για αυτούς που ψάχνουν πρότυπα για τα παιδιά τους, για τις νέες γενιές, να το εργαλείο: Ένα βιβλίο, μέσα από το οποίο ξεπηδά η αξιοπρέπεια, η παλληκαριά, η αγάπη στη γη των προγόνων, η αλληλεγγύη στο σύντροφο, όλα εκείνα τα απαραίτητα συστατικά, που τόσο ανάγκη έχουν οι νέοι μας. Πρότυπα, όχι χαμένα στην αχλή της ιστορίας και του μύθου, αλλά σημερινά και ολοζώντανα, στο πρόσωπο του Καταδρομέα Μανώλη Μπικάκη. Πρότυπα που δεν είναι ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Είναι απλά, ελληνικά.

Με τον ήχο της φωνής του δάσκαλου της Κρήτης Βασίλη Σκουλά και του μαθητή του Πόντου Αλέξη Παρχαρίδη, «αυτή η γη έχει φωνή», σαν «μουσική στη νύχτα μακρινή που σβήνει», προσκυνάμε στο μνήμα και στην κληρονομιά σου, Κρητικέ Μανώλη Μπικάκη.

Σε ευχαριστούμε Κύπριε Συγγραφέα, Κυριάκο Ολύμπιε.  

Πατριωτικό Μέτωπο
Πολιτικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας
Συνδεδεμένο Μέλος της Ευρασιατικής Ένωσης 

Γραφεία Αθηνών: 
Διδυμοτείχου 15-17, 
10444, Κολωνός, Αθήνα
Τηλ. 2105141413, Φαξ: 2105141442
Τηλ. Προέδρου: 6980292626 
http://www.pamet.gr 
pametopo@gmail.com
https://www.facebook.com/pametopo 

«Αλληλέγγυον»
Συνεταιριστικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κεντρικό:
Αγίας Σοφίας 50
10444, Κολωνός, Αθήνα
Τηλ. 2105141443, Φαξ: 2105141442
www.allilegion.gr 
allilegion@gmail.com 

Ελληνική Τράπεζα Σπόρων 
Αστική, Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. (Όχι ΜΚΟ)

http://eltraspor.wordpress.com

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΑΛΗΤΗΣ, ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΖΩΗ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!

http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9285.html


Ήταν ο απόλυτος αλήτης. Αναρχοαυτόνομος που λένε. Δεν είχε μόνιμη δουλειά, γυρνούσε από δω και από κει. Κάθε βράδυ έβγαινε, ποτέ του δεν είχε σταθερή σχέση. Τα ρούχα του, το βλέμμα του, ο τρόπος που περπατούσε. Γεμάτα αντίδραση. Όλα το έδειχναν όμως. Κάτι ζητούσε διαφορετικό, μα το έψαχνε σε λάθος δρόμο.
 
Έμενε στη γειτονιά μου και τον είχα δει πολλές φορές. Στην αρχή δε μιλούσαμε, αλλά μια φορά στην εξώπορτα της εισόδου της πολυκατοικίας μας μιλήσαμε και από τότε λέγαμε ένα “γεια”.
 
Κάποιο απόγευμα, γυρνώντας κατάκοπος απ’τη δουλειά, τον είδα να κάθεται στο μικρό πάρκο της γειτονιάς μας. Σκυφτός σε μια κούνια. Προβληματισμένος. Συννεφιασμένο πρόσωπο….
 
Ο δρόμος μου με πήγαινε προς τα εκεί. Δίστασα να τον προσεγγίσω. Όχι γιατί δεν ήθελα, αλλά γιατί πολλές φορές είναι καλύτερα να αφήνεις κάποιον μόνο του τέτοιες στιγμές. Τελικά, πλησίασα. Στάθηκα για λίγο ακίνητος δίπλα του. Δε σάλεψε…
 
- Τι έχεις, Γιάννη; Όλα καλά, αδερφέ;
 
Αργοσήκωσε το πρόσωπό του και είδα τα κόκκινα (μάλλον είχε κλάψει πιο πριν) μάτια του να’χουν κάτι το πρωτόγνωρο.
  
 
- Ρε, δεν πάει άλλο ρε φίλε, μου λέει. Δε μπορώ άλλο έτσι ρε…
 
- Τι έγινε;
 
- Εσύ που’ χεις σχέση με εκκλησίες και τέτοια για πες μου… Ο Θεός είναι σαν το τσιγάρο; Τον ευχαριστιέσαι;
 
- Αυτό δε μπορώ να στο αποδείξω, του απαντώ. Πρέπει να το ψάξεις μόνος σου. Γιατί ρωτάς;
 
- Ρε, μου έχουν συμβεί περίεργα πράματα τον τελευταίο μήνα που δε μπορώ να στα πω. Μόνο πες μου… Ξέρεις καναν παπά που να’ ναι καλός; Δηλαδή να γουστάρεις να μιλήσεις μαζί του;
 
- Ναι, αδερφέ. Ξέρω κάποιους.
 
- Θέλω να πάω, ρε. 
 
- Να πας. Έχεις όρεξη να πας Άγιο Όρος; Εκεί θα σε στείλω.
 
Του σύστησα κάποιον γνωστό μου γέροντα σε μια μονή του Αγίου Όρους. Του κανόνισα διαμονητήριο, καραβάκι κλπ και πήγε.
 
Οι μέρες πέρασαν. Κάθε φορά που γυρνούσα κοιτούσα δεξιά-αριστερά το δρόμο μπας και τον πετύχω πουθενά. Μάταια όμως. Πέρασε ένας μήνας περίπου. Ώσπου κάποιο πρωινό τον πέτυχα. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα μπροστά μου. Λες και έβλεπα άλλον άνθρωπο.
 
- Πού χάθηκες ρε φίλε; του λέω.
 
- Άγιο Όρος ήμουν. Εκεί έκατσα στον παπα-Διονύση. 
 
- Όλο αυτό τον μήνα ήσουν μέσα στο Όρος;
 
- Ναι, αδερφέ.
 
- Και;
 
- Αδερφέ, θα ξαναπάω πάλι. Σε λίγες μέρες. Το μέρος εκείνο έχει κάτι το μαγικό. Έκοψα το κάπνισμα!
 
- Άντε ρε!
 
- Ναι. Ρε, ο Θεός με αγαπάει ρε. Ακόμα και μένα τον αλήτη… Δε το πίστευα ρε, αλλά να’ ναι καλά και ο παπα-Διονύσης. Άγιος άνθρωπος. Σαν πατέρας μου ήταν. Με βοήθησε να τα ξεπεράσω όλα….
 
(…)
 
Ο Γιάννης από τότε άλλαξε ριζικά. Το καταλάβαινες. Φαινόταν. Τα μάτια του πλέον έδειχναν ξεκάθαρα μια απίστευτη αλλαγή. Τον έβλεπα και δεν το πίστευα. Για να μη σας κουράζω, απλά να σας πω ότι ο Γιάννης βρήκε δουλειά και γνώρισε και μια καλή κοπέλα. Κάποια μέρα χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού μου. Ήταν ο αποχαιρετισμός. Θα μετακόμιζε αλλού. Θα παντρευόταν.
 
Από τότε έχασα τα ίχνη του. Όμως, είμαι σίγουρος ότι όπου και να’ ναι θα με θυμάται και μένα στην προσευχή του. Τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Γιάννη έχουν σπουδαίες δυνατότητες. Κρύβουν μια τεράστια δυναμική μέσα τους. Και, άμα γνωρίσουν το Χριστό, άμα διοχετεύσουν εκεί την αγάπη τους, γίνονται πολύ σπουδαίοι.
 
Μπήκε μέσα στην βασανισμένη καρδιά του ο Χριστός και έκανε τα πάντα καινούρια… Έκανε τον Γιάννη καινούριο. Έκανε το Γιάννη ευτυχισμένο…
 
Τροποποίησα ελάχιστα την ιστορία, η οποία όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή.
 
Επίσης, για ευνόητους λόγους άλλαξα και τα ονόματα.
 

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου