Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (27.6.2018)

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1285----------2762018
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
27.6.2018
1. Οἱ συγκυρίες εἶναι οὐσιαστικὰ ἄκρως ἀνώριμες, ἀκατάλληλες ἤ μᾶλλον ἀντίθετες πρὸς τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Οἱ ἰθύνοντες ἐπιθυμοῦν μὲ ἐλαχιστότατα ποσὰ νὰ δημιουργηθοῦν ψευδαισθήσεις καὶ ἀπάτες καὶ εἰς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αὐτὰ τὰ ἐλαχιστότατα ποσὰ τὰ δίδουν, νὰ τὰ νοσφισθοῦν (κατασπαταλίσουν) καὶ αὐτά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, «ἡμέτεροι» καὶ ἐν γένει «τρωκτικά» μὲ χωρὶς χριστιανικὴ ἤ καὶ ἐθνικὴ ἰδεολογία ὡς π.χ.: διὰ κινηματογραφήσεις, θεατρικὲς παραστάσεις καὶ λοιπά «θέατρα τοῦ παραλόγου», γιὰ νὰ ὑπάρχῃ στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ὅτι οἱ ἰθύνοντες σὰν ἰσουίτες θὰ διαθέσουν καὶ μερικὰ ψίχουλα διὰ τοὺς πανηγυρισμούς μας!!!...

Τοιουτοτρόπως θὰ βολευθοῦν πάλι ἀρκετοί «ἡμέτεροι».
«O temporao mores» (Ὤ καιροί, ὤ ἤθη)!!!!!.....

2.Ἐπὶ  μία δεκαετία ἔχουμε ἀπηυδήσει νὰ ἀπευθυνόμεθα καὶ εἰς τὴν Περιφέρεια ἐκλιπαροῦντες αὐτὴν καὶ γιὰ τὸ ἄλσος Πεδίον τοῦ Ἄρεως.


Πλὴν ὅμως οἱ ἰθύνοντες τῆς Περιφέρειας μᾶς ἐμπαίζουν μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ὡς π.χ. δῆθεν:
α. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Περιφέρεια νὰ διαθέτῃ δημόσιες ἐκτάσεις διὰ κοινωφελῆ ἔργα.

Καὶ αὐτὸ τοὺς τὸ ἔχουμε καταρρίψει μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ὡς π.χ.:

Γνωμοδότηση ,ἑπτά (7) δικηγόρων, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ μῆνες ὁλοκλήρους μελέτησαν τὴν περίπτωση καὶ τὸ ἀνελύσαμε μὲ τὸ ὑπ’129 /ἀπὸ 17.3.2015 ἔγγραφό μας πρὸς τὴν Περιφέρεια.

β. Ὅμως οἱ ἴδιοι οἱ περιφερειάρχες δὲν τὸ πιστεύουν ἀντιφάσκοντες:

Διότι ὁ ἴδιος ὁ πρώην περιφερειάρχης κ. Ἰωάννης Σγουρὸς παρεχώρησε μέρος τοῦ ἄλσους Νέας Φιλαδελφείας διὰ τὸ ἄνδρον τῶν μπαχαλάκηδων, οἱ ὁποῖοι ὅταν θὰ εὑρίσκονται εἰς τὴν ἀρένα τῆς ποδοσφαίρας ποὺ θὰ φέρῃ βλασφήμως τὸ ὄνομα «Ἁγία Σοφία», παθαίνουν ὁμαδικὸ παραλήρημα καὶ εἶναι εἰς θέση νὰ τὰ κάνουν ὅλα γυαλιὰ καρφιὰ, ὅπως οἱ μαινόμενοι ταῦροι σὲ ὑαλοπωλεῖο!!!...
Εὐτυχῶς ὅμως, ὅταν ἀπομονώνονται καλμάρουν καὶ δὲν εἶναι τόσον ἐπικίνδυνοι.
Πέραν τῆς παραχωρήσεως δημοσίας ἐκτάσεως ὁ κ. Σγουρὸς εἶχε «κρύψει» 20.000.000 εὐρουδάκια καὶ τὰ διέθεσε καὶ αὐτὰ εἰς τὴν «Ἁγία Σοφία»!!!...
Καὶ βέβαια ἄνδρο μπαχαλάκηδων καὶ ὄχι τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας!!!...
Διὰ νὰ μὴ στραφῇ καὶ τὸ συγκρότημα Ἀλαφούζου ἐναντίον τῆς Περιφερείας, φοβούμενος τὴν κριτική – πολεμικὴ τοῦ Σκάϊ, διέθεσε καὶ εἰς τὸν κύριο Ἀλαφοῦζο ἄλλα 15.000.000 εὐρουδάκια καὶ ἔτσι ὁ κ. Ἀλαφοῦζος ὄχι μόνο ξεχρεώνει καὶ τὸν Παναθηναϊκὸ, ἀλλὰ ἀπεναντίας δύναται νὰ τὸν πωλῇ πανάκριβα σὲ κροῖσο Ταϋλάνδης.
Αὐτὲς τὶς παραχωρήσεις τοῦ πρώην περιφερειάρχου κ. Σγουροῦ εἰς τὸν  «ναόν» τῆς ποδοσφαίρας, τὶς διεκπεραίωσε - ἐκπλήρωσε ἡ διάδοχός του κ. Ρένα Δούρου!!!...3. Πρέπει νὰ συνεχίσουμε νὰ διεκδικοῦμε τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, εἰς τὸ ὁποῖον τὴν 30η Μαρτίου 1930, ὁ ἐπὶ ἕξι φορὲς διατελέσας
Πρωθυπουργὸς τῆς Ελλάδος, ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης - τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας - παρουσίᾳ καὶ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἔθεσαν τὸν θεμέλιο λίθον τοῦ Τάματος τοῦ Ἕθνους.
Αὐτὴν τὴν θέσιν ἐμεῖς διεκδικοῦμε καὶ ὄχι τὶς ἄλλες ποὺ διεκδικοῦσαν ἄλλοι τότε Βασιλεῖς, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί, Ὑπουργοί (ἴδ.διάφορα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ «Φωτεινή Γραμμή»˙ π.χ. τεῦχος  70 καὶ ἄλλα τεύχη, εἰς διάφορες ἀναρτήσεις μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr,  καθὼς καὶ εἰς τὸ τεῦχος 74, ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες).
Γι΄αὐτή τὴν ἔκταση σπαταλοῦν οἱ ἱθύνοντες τεράστια ποσὰ νὰ τὴν ἐξωραΐζουν, ἀλλὰ κάθε χρόνο εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἔκταση ἰσχυροποιεῖται καὶ βασιλεύει ἡ παρανομία καὶ ἔχει καταντήσει ἄντρο ἀκολασίας, ἄκρως ἐπικίνδυνο:

α. ναρκωτικῶν παντὸς εἴδους,
β. σωματεμπορίας ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν,
γ. ὅπλων,
δ. ἀντὶ πνεύμονος πρασίνου, κέντρο βρωμιᾶς καὶ δυσωδίας,
ε. ἀντὶ τόπου ἀναψυχῆς, ἠρεμίας καὶ ἀνατάσεως, σὲ ἄκρως ἐπικίνδυνο χῶρο ἀκόμη καὶ γιὰ διελεύσεις ὄχι μόνον παιδιῶν, γυναικῶν, ἀναπήρων ἀλλὰ καὶ ρωμαλέων ἀνδρῶν!!!...
στ. ἀντὶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς νὰ εἶναι εὐτυχέστατοι, ὁ φόβος, ὁ τρόμος καὶ τὸ ἄγχος τοὺς κάνει δυστυχέστατους καὶ δὲν γνωρίζουν πῶς νὰ λυτρωθοῦν, μιὰ καὶ τὸ συντεταγμένον κράτος δὲν δύναται
(δὲν θέλει) νὰ ἐπιβληθῇ, διότι τέτοια ἄντρα θέλουν νὰ δημιουργοῦνται παντοῦ.
Ὅπως καὶ εἰς τὰ Σόδομα - Γόμορρα καὶ τὴν Πομπηία!!!...
Πρός τοῦτο διατηρούν τούς ἄστολους μισθοφόρους τους (κουκουλοφόρους, μασκοφόρους, γνωστούς - ἀγνώστους,
ἰσοπεδωτές, χαοτικούς, ἀναρχικούς, ρουβίκωνες καὶ ΣΙΑ), οἱ ὁποῖοι κάθε Παρασκευή, Σαββατοκύριακο ἤ καὶ ἄλλες ἡμέρες παίζουν τοὺς «κλέφτες καί ἀστυνόμους» καὶ δημιουργοῦν χάος καὶ συμφορά.

4. Ἄς διεκδικήσουν καὶ ἐφαρμόσουν τὰ συνταγματικά τους δικαιώματα οἱ κάτοικοι πέριξ τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως.
5.Ἐμεῖς εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ συνδράμουμε τοὺς ταλαίπωρους κατοίκους γύρω ἀπό τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ἀλλά αὐτοὶ πρέπει νὰ πρωτοστατήσουν, πρέπει νὰ τὸ διεκδικήσουν δυναμικὰ, ὅπως τὸ Σύνταγμα ὁρίζει καὶ ὅπως τοὺς τονίσαμε καὶ στὰ e-mail ποὺ τοὺς στείλαμε.

6.Ἐκεῖ θὰ ἐπενδύουμε τεράστια ποσὰ μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια, ὄχι μόνον γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δημιουργία περισσότερων ἀθλοπαιδιῶν, παιδικῶν χαρῶν, λιμνῶν μὲ ψάρια, ζωολογικὸ κῆπο.
Ἄν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν μερικὰ δεντράκια καὶ θάμνοι, συμβατικῶς ἀναλαμβάνουμε νὰ φυτεύουμε χιλιαπλάσια δένδρα, θάμνους καὶ καλωπιστικὰ ἄνθηὄχι μόνον ἐντὸς τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἀλλὰ καὶ σὲ δύο σειρὲς, σὲ ἕκαστο ἀπὸ τὰ δύο φαρδιὰ πεζοδρόμια τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας ἀπὸ Ἀμπελοκήπων μέχρι Πατησίων καὶ παντοῦ ἀλλοῦ, ὅπου θέλει ὁ Δῆμος Ἀθηναίων.
Ὅλα αὐτὰ θὰ ποτίζωνται μὲ φυσικὴ ροὴ τῶν θαμμένων ὑδάτων  τοῦ φρεατίου Ἁγίας Φιλοθέης καὶ Ἰλισσοῦ!!!...

7. Ὡς γνωστὸν ὑπάρχουν   3  ποταμοί καὶ   700   παραπόταμοι, ρύακες καὶ πηγὲς, τῶν ὁποίων τὰ νερὰ εἶναι θαμμένα κάτω ἀπὸ τὰ


μπάζα πολυκατοικιῶν, ὁδῶν καὶ πλατειῶν καὶ χύνονται εἰς τὴν θάλασσα (ἴδ. φωτογραφία ἕλους εἰς τὴν πλατεία Συντάγματος)!!!...
8. Ὄχι μόνον συντηριτικοὶ Δήμαρχοι καὶ πολιτικοί τῆς ἰδίας παρατάξεως ἀλλὰ καὶ σοσιαλίζοντες καὶ ἀριστερίζοντες Δήμαρχοι, ὡς  π.χ. τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς, ὄχι μόνον δὲν εἶχαν ἴχνος ντροπῆς, εὐσυνειδησίας, ἀνθρωπιᾶς καὶ φιλότιμου νὰ ἐπανορθώσουν τὸ κακὸ πού ἔκαναν διάφοροι δήμαρχοι καὶ πολιτικοί (τοὺς ὁποίους ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων τοὺς ἔχουν ἀνακηρύξει καὶ σὲ ἐθνάρχες!!!), ἀλλὰ οὔτε κὰν νὰ ἀπαιτήσουν τὴν δημιουργία ἔργων ὑποδομῆς εἰς τὶς λίαν ὑποβαθμισμένες περιοχές τους, γιὰ νὰ μὴ ὑφίσταται κάθε φορὰ μέγιστος κίνδυνος ἀπὸ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα.

9. Κάθε φορὰ  ποὺ στριμώχνονται οἱ ἰθύνοντες γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, σπεύδουν νὰ παραχωροῦν ἄρον - ἄρον μεγάλες κεντρικὲς κοινωφελεῖς ἐκτάσεις, τὶς ὁποῖες διεκδικούσαμε ἐμεῖς γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ὅπως π.χ. τήν ἐναπομείνασα ἔκταση τῆς πρώην Ριζαρείου Σχολῆς, τὴν παρεχώρησαν πρὸς στὸν Δῆμο Ἀθηναίων καὶ τώρα τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως!!!...
Ὅμως τὶ νὰ σοῦ κάνῃ ὁ ἑκάστοτε Δήμαρχος Ἀθηναίων, ὅταν τὶς βαρύτατες φορολογίες ἀπὸ τοὺς δημότες του καὶ λοιπὰ ἔσοδα τὰ σπαταλάει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, γιὰ τὸ βόλεμα τοῦ συρφετοῦ ποὺ ἔχουν τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀφισσοκολλητοῦ ἤ τῆς κομματικῆς ταυτότητας ἤ τοῦ συνδικαλιστοῦ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας;;;;;

10. Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπαξιεῖ νὰ καλύψῃ σωστὰ τὰ ἑκατομμύρια τρύπες καὶ ἀνωμαλίες ποὺ εἶναι στὰ τρισάθλια πεζοδρόμια καὶ δρόμους, σκέτες παγίδες γιὰ νὰ καταστρέφωνται τὰ ὀχήματα καὶ νὰ σπᾶνε πόδια, χέρια, λεκάνες, κεφάλια κλπ. οἱ ταλαίπωροι κοινοὶ θνητοὶ, βαδίζοντας ἐπάνω σὲ αὐτὲς τὶς «νάρκες» καὶ βραδυφλεγεῖς βόμβες!!!...11. Δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἄρτια καὶ σωστὴ καθαριότητα, διότι δὲν εὐκαιρεῖ εἰς τὸ νὰ παίρνῃ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα τῶν ἄρρωστων αὐτῶν συνανθρώπων μας, τοὺς θηλυπρεπεῖς καὶ τὶς λεσβίες, εἴτε ντόπιοι εἴναι αὐτοὶ εἴτε ξένοι καὶ νὰ τοὺς πηγαίνει βολτούλα μέχρι τὴν Βουλή.  Καὶ ὁ ἄλλος Πρόεδρος τῆς Βουλῆς νὰ διασπαθίζῃ τὸν ἱδρώτα τοῦ λαοῦ, μέχρι καὶ νὰ φωταγωγῇ καὶ νὰ ὑποδέχεται ὅλους αὐτοὺς τοὺς δυστυχισμένους ἄρρωστους ἀνθρώπους.
12.Εἶναι ντροπὴ εἰς τὰ μεγάλα τηλεοπτικὰ καὶ ραδιοφωνικὰ κανάλια καθὼς καὶ εἰς τὰ ἔντυπα ΜΜΕ νὰ προβάλλουν τέτοιες γελοιότητες καὶ νὰ ἀδιαφοροῦν ἤ νὰ σαμποτάρουν τά μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτον διαφάνεια κοινωφελῆ ἔργα μας.

13.Ἀπαιτοῦμε ὄχι μόνον νὰ πάψουν νὰ σαμποτάρουν τοὺς σκοποὺς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» ἀλλὰ καὶ νὰ προβάλλουν ὅλα αὐτὰ τὰ θεάρεστα.
Πρέπει νὰ ἀφυπνισθῇ ἐπιτέλους ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ νὰ διεκδικήσῃ τὰ συνταγματικά του δικαιώματα.

14. Ἄς σταματήσουν ἐπιτέλους οἱ ψευδαισθήσεις καὶ οἱ πομπώδεις ψευδέστατες διαβεβαιώσεις ὅτι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων θὰ γίνῃ «ἄγγελος σωτηρίας» καὶ γιὰ τὸ ἄλσος τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως.
Οἱ ἑκάστοτε ἀγγελικὲς του μορφὲς μετατρέπονται σὲ πλήρη ἀδράνεια μὲ τὶς σατανικές του ἀδιαφορίες καὶ ἀβελτηρίες.
Ἐὰν ὑπῆρχε χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ ἀδέκαστος ελευθέρα δικαιοσύνη, ὅλοι αὐτοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ μὴ εἶναι ἰσόβιοι δήμαρχοι ἀλλὰ νὰ εἶναι ἔγκλειστοι ἰσοβῖτες γιὰ τὰ εἰδεχθέστατα κακουργήματά τους καὶ ὄχι νὰ εἶναι ἀκόμη ἔξω καὶ νὰ κοκορεύωνται γιὰ Πρωθυπουργοί!!!...
Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνουμε οὔτε μία ἡμέρα ἀλλὰ νὰ μᾶς παραχωρηθῇ ἀμέσως τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος ἤ ὁπωσδήποτε τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, γιὰ νὰ δυνηθοῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ πραγματοποίησουμε αὐτὰ τὰ θαύματα πρὸς ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!...
Ἀποφασίζεται ὅλα τὰ ἀνωτέρω μετὰ τὴν ἐκτενῆ συζήτησιν καὶ τὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων νὰ ἀποσταλοῦν ὡς ψήφισμα παντοῦ.

Ὁ Πρόεδρος             Ἡ Γενική Γραμματεύς

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος     Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου