Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 25.8.17

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1221-------------25817
ΚΑΙ ΠΑΛΙ
«ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΡΧΑΙ ΟΔΥΝΩΝ»
«ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

Περιληπτικῶς περὶ διαφθορᾰς ἀνθρώπου καὶ φύσεως
quo vadis ?
25.8.2017

1.Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῑος, ὡς γνωστόν, ἐπλάσθη κατ' εἰκόνα Θεοῡ καὶ καθ’ὁμοίωσιν, δὲν παρέμεινε - ἐστάθη στὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ζῶα τὰ ἀνόητα.
Διότι πάρα πολλὰ ζῶα, συγκρινόμενα, ὡς πρὸς τὸν ἄνθρωπο, εἶναι περισσότερο τίμια, εὐπρεπῆ, ἔντιμα, πιστὰ καὶ προπαντὸς ἐνάρετα :
α) Ἄν βάλουμε τὸ ἄλογο νὰ συνευρεθῇ μὲ φοράδα καὶ μετὰ τοῡ ἀνοίξουν τὰ μάτια, διαπιστώνοντας αὐτό ἐνστικτωδῶς, ὅτι εἶναι ἡ μάννα του, ψοφᾷ  ἀκαριαίως ! ! ! . . .
β) Τὸ λιοντάρι δὲν συνέρχεται μετὰ τῆς ἀδελφῆς του ! ! ! . . .

Ὑπάρχει καὶ πλῆθος ἄλλων παρομοίων παραδειγμάτων.

2.Μὲ αὐτὸν τὸν ξεπεσμό του ὁ ἄνθρωπος ἐκληρονόμησε μία εὐχή, τήν :
«ἐν τῷ ἱδρῶτι τοῡ προσώπου σου φαγεῑν τὸν ἄρτον σου».


3.Ὅμως ὁ ἄνθρωπος καὶ πάλι δὲν συνετίσθη, ἀλλὰ προσπαθεῑ ἀνέντιμα νὰ κερδίζῃ τὸν ἄρτον του, διὰ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὴν οἰκογένεια του, μὲ τὸν ἱδρῶτα του ἀναμεμειγμένο μὲ ἄγχος, ἀβεβαιότητα, μὲ κουτοπονηριές, ραδιουργίες, τρικλοποδιές, ἐξαπατήσεις, ἀθετήσεις ὑποχρεώσεων, καθηκόντων καὶ ἀπαιτήσεων, νὰ πατήσῃ ἐπὶ πτωμάτων, γιὰ νὰ μεγαλουργῇ καὶ εὐημερῇ αὐτὸς εἰς βάρος τῶν ἀδυνάτων, τῶν πτωχῶν καὶ ἀνυπεράσπιστων, ταπεινῶν συνανθρώπων του, ἐφαρμοζομένου τοῡ γραφικοῡ «ὁ ἄδικος ἄς ἀδικῇ πιὸ πολὺ καὶ ὁ δίκαιος ἄς ὑπομένῃ μέχρι τέλους» ! ! ! . . .

4. Μέχρι ποὺ ἔρχεται ὁ Μαρξισμὸς καὶ καταδικάζει στὸ «Κεφάλαιο» τοὺς ἀδίκους καὶ τοὺς πλουσίους, ὡς παρακρατοῡντες τὴν ὑπεραξία τῆς παραχθείσης ποσότητος ἀγαθῶν καὶ ὡς ἐκμεταλλευτές.

5. Ὅμως ὁ Χριστιανισμὸς πιὸ ὠμὰ καὶ πιὸ βαρειὰ γιὰ τοὺς ἀδικοῡντας, μὲ τὴν ὑστέρησιν ποὺ κάνουν εἰς τοὺς ἐργαζομένους των, τοὺς χαρακτηρίζει 1.800 χρόνια πρὶν τοὺς μαρξιστὲς ξεκάθαρα, ὄχι μόνον ἁπλῶς ἐκμεταλλευτὲς ἀλλά καὶ φονιάδες (ἀναλυτικ. Ἰάκωβος, Κεφ.5, 1-20).

6.Μὲ τὴν σωματικὴ καὶ ψυχική του διαφθορὰ ὁ ἄνθρωπος διέφθειρε καὶ τὴν φύση, τὴν ἀτμόσφαιρα καὶ ἐπέφερε μεγάλες ἀναστατώσεις καὶ στὶς θερμοκρασίες καὶ λοιπὲς κλιματολογικὲς συνθῆκες. Ἐκεῑ ποὺ παλαιὰ ἔκανε κρύο, ἐξίσωσε τὶς συνθῆκες μὲ τὶς ὅμορες περιοχές.

7. Γενικὰ ὁ ἄνθρωπος, ἀντὶ νὰ συναισθάνεται τὴν μεγίστη του συμβολή στὶς ἐπελθοῡσες κλιματικὲς ἀλλαγές, στενάζοντας ἀναφωνεῑ : «ἄχ ἐσαπίσαμε στὶς βροχές» «βρέχει, ἄχ δὲν βρέχει..» «φυσάει, ἄχ δεν φυσάει..» «κρύο, ἄχ ζέστη..» κλπ ! ! !

8.Τὸ ἲδιο ἐπαναλαμβάνει καὶ μὲ τὰ χιόνια, τοὺς ἀέρηδες καὶ λοιπὲς κλιματολογικὲς καταστάσεις.

9. Ὁ ἄνθρωπος κατήντησε τὸ μέγιστο ἀχάριστο ζῶο καὶ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν Ἕλληνα ἰσχύει τὸ γραφικό : «οὐκ οἲδατε τί αἰτεῑσθαι», καὶ γιὰ αὐτὸ γράφηκε καὶ τὸ λαϊκὸ τραγοῡδι «ἐσὺ δὲν ξέρεις τί ζητᾰς, δὲν ξέρεις τί γυρεύεις» ! ! ! . . .

10. Ἡ ἀνάπτυξη τοῡ ὑλικοῡ πολιτισμοῡ ἀπέβη δυστυχῶς εἰς βάρος τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρέπειας, τῆς εὐποιΐας, τῆς εὐημερίας τοῦ συνόλου, τῆς ἀνακουφίσεως τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, τῶν ἀδυνάτων, ὑπὲρ τῆς ὑποδουλώσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ ἀγαθά, καὶ ἐν γένει τῆς δυστυχίας τῶν πολλῶν, ἐφαρμοζομένων τῶν ρήσεων τοῦ Σωκράτους  «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερα πρὸς τὸ Θεῖόν ἐστι, τὸ γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστι» ! ! ! . . .

11. Καὶ ὄντως ὅσες περισσότερες ἀνάγκες δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀπὸ ἀπληστία ἐφαρμόζει τό « τὰ ἐμὰ ἐμὰ καὶ τὰ ἐσὰ ἐμά » καὶ γίνεται ἄπληστος καὶ πατᾶ ἐπὶ πτωμάτων στερῶν μὲ αὐτὰ τό «κουλούρι» καὶ ἀπὸ τὸ τελευταῖο ὀρφανό. Ἐφαρμόζεται ἔτσι τὸ γραφικό «ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία», διότι οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων σήμερα, δυστυχῶς, δὲν πιστεύουν Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον, ἀλλὰ ἑτέρα Τριάδα :
α) ἄμετρο ἐγωισμό, οἴησι καὶ φιλαυτία,
β) γαστέρα,
γ) ὑπογάστριο.

Τόσον ἀναίσχυντη κατήντησε ἡ πλειοψηφία τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων.

12. Δημοσιογραφίσκος – διαστροφεὺς τῆς ἀληθείας, ἐπιθυμῶν νὰ ἔχουν μονοπώλειο μόνον τὰ «χαζοκούτια» τῶν μεγάλων καναλαρχῶν, διότι δῆθεν μόνον αὐτὰ λέγουν τὴν ἀλήθεια (ὁ κόσμος ὅμως τὸ ἔχει «τούμπανο» ὅτι μόνον σπανίως λέγουν τὴν ἀλήθεια), ἐτόνιζε σήμερα τὸ πρωὶ ἀπὸ τὴν ἐκπομπή του, νὰ μὴ παρακαλουθοῦν καὶ νὰ μὴ πιστεύουν οἱ πολίτες τὸ διαδίκτυο (ἀπὸ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ μάθῃς ἀρκετὲς ἀλήθειες). Συγκεκριμένα κατωνώμασε τὶς ἱστοσελίδες    https://sputniknews.com καὶ www.rt.com.
13.Οἱ βραχυκυκλωμένοι ἀπὸ τὰ μεγάλα κανάλια καὶ συγκροτήματα δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες διερωτῶνται, μὲ πόσα ἔχει ἐξαγορασθῆ καὶ αὐτὸς ὁ δημοσιογραφίσκος ἀπὸ τὸν Georg Sorros καὶ σια. Συναντᾶται καὶ αὐτὸς μὲ τὸν Geoρg Sorros στὸ ζαχαροπλαστεῖο τοῦ Μουσείου Ἀκροπόλεως, πόσα λαμβάνει προκαταβολικῶς καὶ πόσα μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐντολῶν ποὺ λαμβάνει ; ; ; ...
Γιὰ νὰ διαστραυλώνῃ τόσον πολὺ βαναύσως τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ὑπερτονίζῃ, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παρακολουθοῦμε τίποτε ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συστημικὰ χαμαιτυπεῖα ! ! ! . . .

14. Ἐμεῖς διευκρινίζουμε κατηγορηματικῶς, ὅτι δὲν τασσόμεθα  ὑπὲρ οὐδεμιᾶς διαστροφῆς τῆς ἀληθείας – προπαγάνδας, οὔτε ἀπὸ τοὺς ἀριστερίζοντες οὔτε ἀπὸ τοὺς ἐθνικίζοντες ἐξαγορασμένους διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας ! ! ! . . . Συνιστῶμε διὰ τοῦ παραδείγματός μας τὰ γραφικά :

α) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάννης 8, 32),

β) «Ἑως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28),
γ) πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηρίας ἀπέχετε (Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Α΄, 5, 21-22).

Μὲ λίγα λόγια θέλουμε νὰ ὁμολογοῦμε πάντοτε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μὴ τὴν διαστρευλώνουμε. Νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ ἀπὸ ὁπουδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακὸ χωρὶς εἰρωνίες καὶ διαπομπές. Θέλουμε καὶ πρέπει νὰ ἀνακαλοῦμε στὴ τάξη ὅλους αὐτοὺς τοὺς μαύρους ἤ κόκκινους φασίστες, οἱ ὁποῖοι μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσον πασχίζουν νὰ κάνουν πλύση ἐγκεφάλου καὶ νὰ ἀπαιτοῦν νὰ ἀναφωνοῦμε : «ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι δὲν πετᾶ, εἶναι ἕνας γάϊδαρος»! ! ! . . .

15. Ἡ ἀπάντησις στὸ quo vadis εἶναι ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν: Βαδίζουμε τὴν ὁδὸ τῆς Πομπηίας καὶ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρων. Ἡ μισὴ Ἑλλάδα νὰ κατακαίγεται, διότι κατακλέβουν οἱ ἰθύνοντες τὰ θαλασσοδάνεια καὶ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Μὲ τὴν συνέχεια διορισμῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ στοὺς ἔχοντες συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα δὲν περισσεύουν νὰ ἀγοράζουν χωρὶς μίζες καὶ λαδώματα κατάλληλα ἑλικόπτερα καὶ ἀεροπλάνα καὶ ἡ ἄλλη μισὴ Ἑλλάδα νὰ γλεντοκοπάει τρικούβερτα ! ! ! . . .

Τὸ σωστὸ εἶναι «χαίρετε μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίετε μετὰ κλαιόντων».
Δόξα τῷ Θεῷ, ὁ ὁποῖος μᾶς κρατᾶ ἀκόμη μὲ τὴν μακροθυμία του καὶ δὲν ἔσκισε τὴν γῆ ἀκόμα νὰ μᾶς καταπιῇ! ! ! . . .

16. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρουμε ἄπειρα παραδείγματα ἐκτροχιασμοῦ μας.
Ὁ χῶρος ὅμως καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπεκταθοῦμε.

17. Ἔχουμε τεράστια προβλήματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀντιξοοτήτων καὶ ἐμποδίων ποὺ μᾶς δημιουργοῦν «θεοὶ καὶ δαίμονες»εἰς τὴν πραγματοποιήση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ λοιπῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας, μὲ τὴν ἔλλειψη προσωπικοῦ μὲ σωστὲς γνώσεις καὶ χρήσεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ φίλοι μᾶς τονίζουν ὅτι μὲ ἄριστα ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ἰταλικά, ρωσσικὰ καὶ κινέζικα μποροῦν νὰ μᾶς συστήσουν προσωπικό, μὲ ἄριστα ἑλληνικὰ ὅμως ὄχι !!!).
Ποῦ καταντήσαμε !!! Ἀκόμη καὶ οἱ γλωσσολόγοι μας νὰ ἔχουν μετατραπεῖ σὲ βιομηχανίες ἡμιμαθῶν !!!

18. Ἐν τούτοις συνεχίζουμε νὰ ἀναλωνώμεθα ἀπὸ βαθύτατα χαράματα μέχρι τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες.

Μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις ἀποστείλαμε μία μικρὴ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κυθήρων γιὰ τοὺς πυρόπληκτους τῶν πρόσφατων πυρκαγιῶν.

Εἴμαστε πολὺ δυστυχεῖς, διότι δὲν ἔχουμε μεγάλες ποσότητες νὰ στείλουμε καὶ σὲ ἄλλες πυρόπληκτες περιοχὲς τῆς πατρίδας μας καὶ σὲ ἄγνωστα καὶ ἄσημα γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, στέγες ἀγάπης κλπ κλπ ποὺ ὑποφέρουν, διότι δὲν διαθέτουν «ἀετονύχηδες» καὶ «ἀχυράνθρωπους» γιὰ νὰ ἑλίσσωνται καὶ ἐπιδεικνύωνται, νοσφιζόμενοι ἀνεξελέγκτως τὰ «φιλέτα», χωρὶς οὐσιαστικὸ ἔργο.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΗΛ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου